Abans de
compostar

EN AQUEST APARTAT ES TRACTEN TOTS AQUELLS ASPECTES QUE CAL SABER I TENIR EN COMPTE ABANS DE COMENÇAR A COMPOSTAR.

Primer de tot, s’explica què és la matèria orgànica - aquella que està formada per molècules orgàniques procedents de restes d’éssers vius o de la seva activitat- i que, a la natura, totes les restes que es produeixen són orgàniques i, per això, biodegradables. Alguns materials es descomponen més ràpidament que d’altres, depenent de diversos factors com són el medi en què es troben, la humitat, la temperatura, el pH, la ventilació o fins i tot la naturalesa dels propis materials orgànics.

Seguidament s’introdueix el concepte de cicle de la matèria. Els residus orgànics es generen com a conseqüència dels éssers vius; la pròpia natura disposa de mitjans per poder reciclar els residus orgànics que es produeixen a través de la seva descomposició. Serà la mateixa matèria descomposta la que permetrà el desenvolupament de nova vida. En el compostatge es reprodueix doncs, a diferent escala, el mateix procés de descomposició de les restes orgàniques que generem a casa, tancant el cicle quan es transforma en compost

La separació de la fracció orgànica dels residus produïts per l’activitat humana permetrà la posterior valorització. En aquest apartat es destaca la importància de la recollida selectiva dels residus - especialment de la fracció orgànica, per quantitat i qualitat- i s’expliquen els diferents models que conviuen a Catalunya per fer-la efectiva. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos naturals i part de l'energia necessària per a la fabricació de nous productes. La ciutadania té un paper molt important a l’hora de triar i seleccionar els residus que l'administració s'encarrega de recollir i transportar fins al seu destí. Abans d’iniciar un projecte de compostatge al centre és molt important que l’alumnat entengui com es gestionen els residus fora de l’escola.

I de fora de l’escola a dins. Abans de començar a compostar cal conèixer de primera mà el sistema de gestió interna de residus: recollida, emmagatzematge i disposició. Per reciclar l’orgànica a l’escola, cal saber prèviament quins residus es generen, en quina quantitat, on es localitzen, etc. Això es fa a través d’una auditoria o diagnosi i del què s’anomena caracterització de residus. Aquest coneixement permet planificar i definir l’estratègia a l’hora d’implementar i dimensionar el projecte de compostatge a l’escola.

En darrer terme, cal tenir en compte què hem de fer abans de compostar. L’elecció del lloc idoni per a la col·locació del compostador ha de seguir unes regles bàsiques, tot i que cal avaluar les diferents variables que influeixen de l’entorn, el substrat i el clima.