Per saber-ne
més...

Manuals i fulls informatius (Pdf)

L’autocompostatge

La fracció vegetal

El compost

FORM, fracció orgànica dels residus municipals

El cicle de la matèria orgànica

Els sistemes de recollida selectiva de la FORM

La planta de compostatge

La planta de digestió anaeròbia

Webs

Agència de Residus de Catalunya

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Pàgina sobre bioresidus de la Comissió Europea

European Compost Network

No et mengis el món 

Love food, hate waste

Composta en red