El projecte “El mapa sonor” té com a principal objectiu aproximar els estudiants de segon cicle d’educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat al coneixement de la biodiversitat, a la ciència i a la tecnologia mitjançant un treball amb sons al territori proper. Mitjançant una sèrie de tallers pràctics els estudiants poden explorar els sons d’un entorn i establir un mapa sonor d’un espai, urbà o natural, dins del seu municipi.

L’activitat s’estructura en tres sessions: una de presentació, per donar a conèixer materials, objectius i metodologia. Una segona durant la qual es realitza l’itinerari i captura de sons i una tercera en una aula d’informàtica on es tracten i es pugen els sons gravats. Després de la presentació introductòria, l’activitat dels tallers se centra en l’enregistrament dels sons escoltats, i són els mateixos alumnes els que decideixen quins sons consideren més importants, amb la idea d’afavorir i potenciar la seva inquietud científica.

Els participants poden escoltar tots els enregistraments realitzats i discutir-ne, de forma col·lectiva, l’origen i la rellevància. La idea és arribar a compartir tots aquests sons de forma lliure a Freesound (www.freesound.org), i enfortir també la participació ciutadana en activitats de recerca de contingut científic.

 • Nivell educatiu: ESO
 • Àmbit temàtic: Coneixement del territori i biodiversitat. Ciència ciutadana.
 • Context d’actuació: Implicació en l’entorn i curricular
 • Tipus d’activitat: d’aula i itinerari exterior al centre escolar
 • Durada: 6 hores per a cada grup-classe

Objectius de l’activitat

 • Conèixer l’ecosistema natural i urbà del municipi del Prat a través dels seus sons, tot incrementant l’interès i la consciència mediambiental.
 • Reflexionar i analitzar sobre els sons de la natura i els sons produïts per l’home i la tecnologia, i com interactuen.
 • Desvetllar l’interès científic i artístic d’aquests sons.
 • Fomentar la creativitat a través del treball amb el so i l’ús de les noves tecnologies.
 • Potenciar l’anàlisi, presa de decisions i treball en equip.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i temporització

Consideracions prèvies:

Per a la realització dels tallers serà recomanable comptar amb 1 formador per cada 15 alumnes aproximadament, especialment en la realització dels itineraris per realitzar els enregistraments de camp, de manera que es puguin atendre individualment els participants i resoldre qualsevol qüestió que vagi sorgint durant l’activitat.

L’activitat s’ha de plantejar com un estudi científic rigorós, que implica una recollida d’informació, documentació i anàlisi. És important incidir en la bona qualitat dels enregistraments i de la recollida de dades, i s’ha de reforçar la rigorositat de l’activitat, però alhora és important dinamitzar els tallers de manera que siguin una experiència pràctica a través de la qual es consolidin coneixements .
És important realitzar un seguiment dels estudiants durant l’activitat alhora que deixar autonomia perquè experimentin, especialment en la sessió de gravació.

a. Activitat de presentació:

Aquesta primera sessió té una durada d’una hora i serà necessari comptar amb una aula equipada amb videoprojector i equip d’àudio. En aquest primer bloc els formadors fan una introducció sobre els objectius i continguts de l’activitat, i els participants tenen l’oportunitat de realitzar una primera pràctica de gravació.

Com a introducció és important ressaltar els següents aspectes sobre l’activitat.

 • Es farà una aproximació a les ciències de la naturalesa i un aprenentatge sobre la biodiversitat dels espais naturals a través dels seus sons.
 • Es faran servir diferents eines tecnològiques: gravadores, programari Audacity, plataforma Freesound, creació d’un mapa sonor web.
 • Es farà un treball científic, recopilant, analitzant i classificant informació.

Durant la sessió es presenta un mapa de l’itinerari que s’ha de realitzar; es ressalten les característiques de cada tram i s’incideix en els possibles sons més habituals que es poden trobar: espais amb aigua, animals, altres elements naturals, elements artificials, sons de l’ésser humà…

També es presenten alguns sons de les espècies d’animals que es poden trobar als espais naturals en forma de clips d’àudio (es pot utilitzar Freesound.org). Així, els formadors donen unes pautes bàsiques per identificar els animals a través dels seus sons, de manera que després els participants poden reconèixer-los durant la sessió d’enregistrament de camp.

b. Itinerari:

Aquesta segona activitat se centra en el treball d’enregistrament de camp que es porta a terme en un espai natural. Aquest bloc té una durada de 3 a 4 hores, depenent de l’itinerari que s’hagi d’explorar.
Els formadors guiaran els participants cap als espais més interessants a nivell sonor i els ajudaran a identificar els sons.

Caldrà tenir presents certs aspectes de la metodologia que s’ha d’aplicar durant la sessió:

– Els participants han de responsabilitzar-se dels materials en tot moment.
– Cal cercar els sons rellevants abans de gravar.
– Cal fixar un màxim d’enregistraments (recomanem 30).
– La gravació dels sons ha de durar al voltant d’1 minut.
– No escoltar sons gravats ni esborrar-los durant la realització del treball de camp.
– Caldrà fer silenci i tenir paciència.
– Cal evitar el vent.
– És important registrar tota la informació dels sons en fitxes de registre.

Un cop iniciat el recorregut, els formadors proposen una sèrie d’exercicis per a dinamitzar l’activitat, com ara:

– Exercicis d’escolta: el formador proposa als participants que, amb la funció de pre gravació activada, se centrin en l’escolta d’un determinat so i apreciïn la seva localització espacial a partir de l’escolta binaural .

– Recerca d’un so concret: es proposa als participants que localitzin i gravin el so d’un element en concret que decideix el formador. Podria ser, per exemple, una au aquàtica. Els participants tenen la missió de buscar sons produïts per una au aquàtica: aleteig, sons de l’aigua, cants, reclams i vocalitzacions. Ells decidiran quins sons gravar.

Després els participants podran gravar lliurement segons els seus interessos.

Els participants dediquen la major part de la sessió a fer enregistraments de forma autònoma. És important evitar que diverses persones estiguin gravant en un mateix punt; és aconsellable distribuir-se per l’itinerari per poder treballar en silenci.

Els formadors segueixen de prop els participants i van tenint coneixement del que estan gravant, presten ajuda tècnica si cal i, sobretot, donen informació sobre els sons que graven. Si es tracta d’espècies animals, s’identificaran a través del manual o fitxes perquè els participants puguin descriure el so amb aquesta informació.

És important que les descripcions dels sons siguin molt concretes i continguin el màxim d’informació: de quin so es tracta, què el produeix, on es produeix, i la resta d’informació que es desitgi aportar.
Després de la pràctica de gravació finalitza la sessió. Els participants han de guardar les gravadores i les fitxes de registre per utilitzar-les en el bloc següent.

c. Sessió de cloenda

En aquesta sessió els participants escoltaran les gravacions realitzades, seleccionaran i editaran els millors sons per incorporar-los després a la plataforma Freesound.org amb tota la informació recopilada. Aquesta tercera sessió tindrà una durada de 1’5 hores i caldrà comptar amb una aula equipada amb videoprojector, equip d’àudio i ordinadors.

Aquesta sessió implica les següents tasques:

 1. Escolta: en primer lloc els participants realitzen un exercici d’escolta dels sons que han registrat. En cas que hagin treballat per parelles, comparteixen un ordinador on descarregaran tots els sons continguts en la seva gravadora. Després amb el programari Audacity escoltaran i visualitzaran l’espectre de cada un dels sons. Utilitzaran auriculars per a aquest exercici d’escolta.
 2. Selecció: durant l’escolta de cada un dels sons, els participants van seleccionant aquells amb més rellevància i qualitat. Un criteri per a la selecció de sons és que hi hagi prou informació sobre ells per poder-ne fer una descripció completa. L’objectiu és que finalment cada participant o parella de participants seleccionin uns 4 o 5 sons (depenent del nombre de participants), de manera que al mapa sonor apareguin un mínim de 50 sons.
 3. Reflexió i discussió: cada participant o parella selecciona el seu millor so i el reprodueix a través dels altaveus per compartir-lo amb la resta del grup. Cal justificar el perquè de la tria d’aquest so i s’han de raonar les respostes referint-se a la rellevància i la qualitat del so. Es contrastarà la seva opinió amb la resta del grup pel que fa a cada un dels sons que es van escoltant. S’ha d’assenyalar si els sons seleccionats pels participants són semblants o molt diferents entre ells.
  Cal discutir sobre la qualitat dels sons triats i es donaran pautes per fer millores en l’edició. Es discutirà sobre l’impacte de l’home sobre la natura, especialment si hi ha algun so relatiu a aquesta temàtica.
 4. Edició: els 4 o 5 sons seleccionats per cada participant o parella de participants, han de ser editats seguint les pautes següents:
  • Volum: es modificarà el volum perquè el so no saturi ni sigui massa feble, gràcies a la informació que ens aporta la visualització del so en Audacity.
  • Durada: es retallaran les gravacions massa llargues, seleccionant-ne la part més interessant sonorament. És recomanable que durin entre 10 segons i 1 minut.
 5. Descripció i incorporació a Freesound: els sons editats s’incorporaran a la plataforma Freesound.org.
 6. Geolocalització. Després d’incorporar els sons a Freesound, descriure’ls i etiquetar-los, els sons han de ser geolocalitzats segons les coordenades de la situació geogràfica que els participants han assenyalat al mapa de la fitxa de registre.
 7. Mapa sonor. Després es revisarà conjuntament el mapa que obtindrem com a resultat, i ens assegurarem que els punts sonors s’hi distribueixen correctament.

Continguts claus, àrees implicades, transversalitat

Àmbit cientificotecnològic:

– Ciències de la naturalesa: física , biologia i ciències aplicades a l’activitat professional
– Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
– Cultura científica
– Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)

Àmbit digital

Àmbit social

– Ciències socials: geografia i història

Àmbit artístic

Àmbit lingüístic

Continguts clau: BIODIVERSITAT, SONS, GEOTAGS, ENTORN, TERRITORI, MAPA SONOR

Competències i processos que es treballen de forma destacada

 • Coneixement i interacció amb el món.
 • Recerca i classificació de dades.
 • Treball en equip i interacció interpersonal.
 • Ús de les TIC per preservar i compartir resultats.
 • Creativitat

Participació

Per desenvolupar les diferents sessions realitzades fins ara s’ha comptat amb els centres educatius, educadors dels serveis d’educació ambiental municipal i tècnics de l’entitat Phonos.

Recursos materials i humans

Recursos materials

 • Gravadores, auriculars i accessoris ( splitters i minijack per a auriculars, escumes anti-vent).
 • Fitxes de registre amb el mapa de l’itinerari
 • Manuals o fitxes de la flora i la fauna dels espais naturals
 • Ordinadors amb connexió a internet i programari Audacity instal·lat
 • Un compte d’usuari a Freesound.org per al grup o centre on els participants podran incorporar els sons

Recursos humans

Per cada grup aula 2-3 educadors per atendre les diferents sessions

Difusió

Avaluació

El taller es va fer amb 7 grups el curs 2013/2014 als espais naturals del Delta del Llobregat i amb 4 grups el curs 2015/2016 a parcs públics dins del municipi.

La valoració de l’activitat és molt bona, tant per part del professorat com per part de l’alumnat participant.

És una activitat que requereix molta implicació per part del professorat per poder aprofitar tota la transversalitat que ofereix. Implica també una atenció molt elevada per part de l’equip de formadors/es i educadors/es que atén la realització de l’activitat.

Necessita millorar la participació i col·laboració de l’alumnat en aquesta plataforma més enllà de la realització del taller.

Material annex

Descarrega l’activitat en PDF