Aquesta activitat està emmarcada dins del Programa de promoció de l’emprenedoria “Emprendre a la Meva Escola” (EME), inclòs en el Projecte Ruralactiva de la Fundació Món Rural. EME és un programa educatiu adreçat a alumnat d’educació primària, en el qual l’alumnat crea i gestiona durant el curs escolar una cooperativa en què fabrica productes que ven un cop l’any a un mercat o fira de la seva localitat.

Nivell Educatiu: Educació Infantil (P3, P4 i P5) i primària.
Àmbit temàtic de l’activitat: Participació.
Context d’acció: Curricular, participació, implicació entorn.
Tipus d’activitat: És un projecte interdisciplinari.
Durada: Un curs escolar. El projecte es va iniciar el curs 2010. La idea és que sigui un projecte interdisciplinari que es dugui a terme cada any.

Objectius de l’activitat

Els objectius plantejats per aquesta activitat són:

  • Conscienciar l’alumnat de la necessitat de cuidar el medi ambient reduint el consum i reutilitzant materials per elaborar productes.
  • Relacionar el nostre entorn (rural) amb els continguts del currículum de primària.
  • Millorar la cohesió entre l’alumnat dels diferents nivells.
  • Fomentar valors com la solidaritat, la companyonia, la col·laboració i la responsabilitat.

L’objectiu general d’EME (Emprendre a la Meva Escola) és la difusió de la cultura emprenedora entre nens i nenes, promovent conductes i actituds de col·laboració, coordinació, superació de conflictes i assumpció de problemes i responsabilitats. Aquest objectiu es concreta en els objectius específics següents:

  • Desenvolupar i adquirir hàbits de comportament autònom en relació amb el treball i orientats a les relacions interpersonals.
  • Conèixer les normes de funcionament grupals i desenvolupar hàbits de consciència emprenedora referits a l’empresa o un altre tipus d’associació.
  • Iniciar l’alumnat en la identificació i coneixement dels elements i principis bàsics de posada en marxa d’un projecte.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

A. Descripció metodològica:
EME proposa una metodologia on l’alumnat és el protagonista i centre del seu propi aprenentatge, ja que es basa en un treball des de la pràctica on l’aprenentatge és actiu, cooperatiu i significatiu. Per dotar de sentit aquest aprenentatge, es dóna molta importància a la relació entre el centre educatiu i els seu entorn més proper.
La metodologia es basa en projectes de participació real i efectiva de l’alumnat a l’aula, ja que és aquest qui pren les decisions i condueix el procés.
El paper del professorat en el procés és donar suport i assessorament. Una tasca clau és la proposta de reptes, ja que cada activitat serà un nou repte que començarà amb una anàlisi per extreure conclusions tant personals com en grup.

B. Programació cronològica:
Al llarg del curs, el projecte es du a terme durant una hora a la setmana, dins d’una sisena hora. En aquesta hora es fan coincidir tots els nivells per tal de poder-los agrupar en una aula, si cal, tot i que en algunes sessions els i les alumnes treballen per separat.
També a la classe d’educació artística s’ha fet part de la producció (portallapis, bossetes aromàtiques) i l’hort es treballa a hores de ciències: el cultiu ecològic, el tipus de reg, el tipus de planta, etc. En el temps d’horari dedicat a l’esbarjo hi ha hagut també actuacions puntuals a l’hort escolar.

La seqüència d’activitats és la següent:
1. Presentació del projecte: els mestres expliquen el projecte i l’alumnat decideix si el vol executar.
2. Constitució de la Cooperativa: en assemblea general, es constitueix la cooperativa seguint una guia. Es genera una acta constitucional i un llista de socis.
3. Llibre de socis: es fa un full de registre per a cada soci (cada alumne) amb les dades, fotografia i signatura.
4. Preparació de l’hort: es prepara la terra de l’hort barrejant-hi fulles del pati i cendres per adobar la terra.
5. Junta directiva. S’informa l’alumnat de què és la junta directiva i quins càrrecs té. Se’ls convida a presentar-hi candidatures.
6. Plantada de calçots: es planten els calçots a l’hort
7. Presentació de candidatures i votacions: Els nens i les nenes que volen fan campanya de la seva candidatura. Es duen a terme les votacions per a escollir la Junta. El nombre de membres de la Junta resultant és variable, ja que depèn de les candidatures.
8. Nom i logotip: un cop formada la Junta, es fa un concurs per escollir el nom i el logotip de la cooperativa.
9. Elaboració dels estatuts: basant-se en uns altres estatuts, l’alumnat de cicle superior elabora els estatuts de la cooperativa en 2-3 sessions.
10. Control dels continguts: es fa un test d’avaluació a tot l’alumnat sobre els continguts apresos fins aleshores. Dels resultats, se’n extreuen unes estadístiques que es treballen amb els i les alumnes per tal d’aprofundir en el grau d’aprenentatge dels conceptes treballats (Junta directiva, majoria absoluta, òrgan sobirà, donar d’alta i de baixa un/a soci/òcia, etc.).
11. Sol·licitud del NIF: cal enviar una carta a Rural Activa amb l’acta de constitució i els estatuts signada per tots els socis per tal de sol·licitar el NIF.
12. Acta i ordre del dia. Els i les alumnes aprenen a redactar una acta i un ordre del dia en dues o tres sessions.
13. Productes: discuteixen quins productes poden fabricar per vendre. Les premisses són: que siguin de cost baix, amb materials reutilitzats i que els puguin fer ells mateixos.
14. Elaboració dels productes: es destinen 2 o 3 setmanes a elaborar els productes (mesos de gener i febrer)
15. Organització del dia de mercat:
-demanar el permís a l’Ajuntament per posar parada al mercat
-demanar a les entitats del poble les taules
-preparar els calçots: collir (cicle superior), netejar (cicle mitjà), tallar (cicle superior), classificar (cicle mitjà), comptar (cicle inicial).
16. Publicitat: concurs de cartells anunciant la venda el dia de mercat. Tots els cartells participants es pengen als establiments del poble. El dia de mercat es posen tots a la parada.
17. Etiquetatge dels productes: s’etiqueten tots els productes, es fan llistes de preus i cartells per a cada producte.
18. Estudi del cost: s’estudien els costos de producció i es voten els preus per al dia de mercat.
19. Dia de mercat: Es posa una parada el dia de mercat municipal. Per torns, l’alumnat es reparteix les tasques de caixa, control estadístic i cobrament. Els nens i les nenes que no estan al torn de parada fan activitats a la plaça relacionades amb el Mercat: dibuixos i rodolins.
20. Balanç econòmic: el tresorer presenta el balanç econòmic, entrades i sortides.
21. Avaluació i propostes de millora: les de l’any passat s’estan aplicant aquest any
22. ONG: cada alumne ha de buscar informació sobre una ONG i presentar-la a la resta. Voten l’ONG que més els agrada per destinar-hi un 10% dels beneficis.
23. Enviament: fan una carta presentant-se i envien els diners a l’ONG escollida.
24. Resta dels diners: l’alumnat decideix en què gastar-los.
25. Activitats de reforç: comentari de text, auca, problemes matemàtics, etc.; totes elles relacionades amb el tema
26. Liquidació d’empresa

Descarrega l’activitat en PDF