Objectius de l’activitat

Tot seguit en forma de graella podeu veure les diferents experimentacions que s’han desenvolupat enguany de 3r a 6è.

PER A 3r CURS

TEMA EXPERIMENTACIONS CONTINGUTS
Les plantes – Germinació de llavors de diferents tipus de llegums utilitzant els germinadors que tenim al laboratori.
– Plantem l’hort de l’escola.
– Tenim cura del compostador que tenim a l’hort per poder completar el cicle i elaborar un bon compost.
– Realització d’un dietari amb el seguiment de totes les actuacions que es desenvolupen per tenir cura de l’hort.
– Caracterització de la funció de nutrició en animals i plantes.
– Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper.
– Realització de la plantació de l’hort, així com del seu manteniment.
– Observació directa de les hortalisses cultivades a l’hort de l’escola.
– Coneixement a través de la pràctica de les feines del pagès.
– Estudi de l’evolució d’una hortalissa segons la temporada, des de que la plantem fins que la collim.
– Producció de planter a partir de la germinació de llavors.
Els animals invertebrats – Experimentem amb animals invertebrats. El cargol terrestre.

– Experimentació amb un insecte. La formiga.

– Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionar-los amb els seus hàbitats.
– Experimentació sobre les característiques d’un cargol .
– Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.
– Experimentació sobre les característiques d’una formiga.
– Ús de la lupa binocular. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions

PER A 4t CURS

 TEMA  EXPERIMENTACIONS  CONTINGUTS
 El medi i la seva protecció – Visionem l’ecosistema de l’hortet.- El trèvol (herba espontània de l’hort).
– Resembra de plantes d’ordi i creació d’un mini camp d’aquest cereal al nostre hort.
– Concepte d’ecosistema, medi físic i medi biològic i representació gràfica amb un dibuix esquemàtic.- Observació de les parts d’una herba espontània i invasiva de l’hortet.
– Elaboració d’una xarxa alimentària.
– Resembra d’ordi en una part de l’hort, ja que després de posar-hi l’encoixinat de palla neixia ordi per tot arreu.

PER A 5è CURS

TEMA EXPERIMENTACIONS CONTINGUTS
Les plantes – Observació de la cèl·lula vegetal a partir d’una ceba.
– Realització d’una cromatografia a partir de fulles verdes.
– Interpretació del procés de fotosíntesi.
– Estudi dels diferents tipus d’arrel d’una planta d’ordi,de bròquil i de ceba.
– Realització d’una preparació per tal de veure una cèl·lula vegetal.
– Ús de la lupa binocular. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions.
– Realització d’una cromatografia.
– Explicació del procés de la fotosíntesi i dels òrgans de la planta que hi participen.
– Experimentació per entendre el procés de fotosíntesi.
– Estudi comparatiu dels diferents tipus d’arrels que existeixen.
La reproducció de les plantes – Observació de l’aparell reproductor de la flor de favera.
– Recerca d’informació sobre les diferents maneres que tenen les plantes de reproduir-se.
– Conèixer i observar diferents tipus de flors.
– Observació dels òrgans reproductors de la flor.
– Observació experimental de les estructures de la flor fent servir els instruments de dissecció
– Recerca d’informació sobre les diferents maneres que tenen les plates de reproduir-se.
– Utilització d’internet per a la cerca d’informació. Tractament de la informació.

PER A 6è CURS

 TEMA  EXPERIMENTACIONS  CONTINGUTS
 La terra, el nostre planeta – Disseny i distribució dels diferents bancals de l’hort.- Experimentem amb la sedimentació a partir de la sorra de l’hort. – Mesura de les dimensions de l’hort.
– Plantejar-se per equips possibles dissenys i distribucions de bancals diferents de les del curs anterior.
– Experimentació sobre la sedimentació.
– Ús de la lupa binocular. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions
Descarrega l’activitat en PDF