Un projecte interdisciplinari de centre on participen totes les àrees a fi de fer reflexionar sobre els residus que produïm per tal de reduir-los, reutilitzar-los i separar-los adequadament per reciclar-los. El projecte treballa també l’eix temporal i les relacions intergeneracionals.

Nivell Educatiu: primària (Segon curs de cicle inicial).
Àmbit temàtic de l’activitat: Residus.
Context d’acció: curricular, gestió, relació amb l’entorn i participació.
Tipus d’activitat: És un projecte interdisciplinari.
Durada: 13 sessions.

Objectius de l’activitat

  • Saber quina és la utilitat de reduir, reparar, reutilitzar i en conjunt reciclar.
  • Elaborar propostes senzilles a fi de reduir deixalles a l’escola i a casa.
  • Aconseguir una actitud reflexiva sobre la influència de cadascú en la destrucció i també en la conservació del medi més proper.
  • Potenciar actituts de treball cooperatiu i per altre banda fomentar els grups heterogenis.
  • Interrelacionar diverses àrees amb un objectiu comú (ambientalització curricular).
  • Crear hàbits respectuosos amb el medi ambient.
  • Per últim, reflexionar sobre la pròpia tasca a l’aula i avaluar-la.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

L’activitat s’ha realitzat en 13 sessions, que s’han estructurat i caracteritzat de la forma següent:
– Sessions preparatòries. Primerament es duen a terme dues sessions preparatòries a l’àrea de medi. Aquestes sessions tenen per objectiu plantejar el treball que s’ha de fer i també explicar coneixements previs a iniciar-lo (què hem fet fins ara a l’escola per tal de millorar el tractament de les deixalles, i a casa?). Una sessió es realitza en un grup gran, per tal de compartir coneixements previs i donar-los a conèixer a tothom (sessió preparatòria 1) i l’altra en grups petits (sessió preparatòria 2), que es responsabilitzen de tasques concretes com l’elaboració d’enquestes i la cerca d’informació sobre reducció de deixalles.
– Sessió d’anàlisi de residus. Aquesta sessió es realitza a l’àrea de medi i s’organitza en petits grups d’alumnes. Consisteix a fer un recull de diferents tipus de materials que utilitzem a l’escola i, a partir d’ells, analitzar quins residus produïm i les possibilitats de reduir-los. D’altra banda, a casa, anotem durant 3 dies tots els residus que produïm, per tal de poder reflexionar conjuntament. Els residus es classifiquen i s’observa quins es reciclen (contenidors que tenim a l’escola i a casa), per què es reciclen i quins no es reciclen. A continuació identifiquem els diferents materials que els formen. De tot això, en deixem constància en una graella. (Annex). L’alumnat s’adona que la majoria dels residus que es produeixen al centre es poden reciclar i que també se’n pot reduir la quantitat.
– Sessió de tractament de dades. La sessió es desenvolupa a l’àrea de medi i en petits grups. Aquesta sessió pretén realitzar un buidat de les enquestes fetes als mestres (ús de piles reutilitzables i compra amb cabàs/carro), als pares (ús de tovallons i mocadors de roba, i compra amb cabàs/carro) i a l’alumnat (ús de l’embolcall d’esmorzar); així com el buidatge de les anotacions resultants de l’observació de 3 dies dels residus que es produeixen a casa i la possibilitat de reduir-los i reciclar-los.
– Sessió de tractament de dades. Aquesta sessió es du a terme a l’àrea de matemàtiques i es treballa principalment en grups petits. Es buiden en grups petits les dades de les enquestes i, a continuació, es comparteixen per elaborar gràfics individuals (diagrames de barres).
– Xerrada amb els avis/àvies. Compartim amb un grup d’avis/àvies com era el tracte en relació als residus a les cases de pagès. Valorem positivament el fet que pràcticament eren inexistents. A més, es parla de l’evolució dels materials i de la transformació de les matèries primeres en productes elaborats; i quines matèries primeres s’utilitzaven abans i quines ara.
– Sessió de discussió. La sessió de discussió es realitza a l’àrea de medi o català i també es treballa en grup gran i petit. S’analitzen i debaten els resultats obtinguts i es fan propostes per millorar-los (què podem fer per tal de millorar aquests resultats?)
– Sessió d’elaboració del “Decàleg per a reduir deixalles”. L’activitat es du a terme a l’àrea de català, per parelles i en grup gran. Per elaborar el decàleg, primer s’agrupa l’alumnat per parelles, que hauran de pensar en possibles propostes per a reduir deixalles; continuació, seleccionarem 10 propostes entre tots els membres del grup.
– Sessió d’informàtica. En aquesta sessió es publica el decàleg al bloc de l’escola. Es treballa a l’aula d’ informàtica i suposa un treball de llengua catalana (expressió escrita) amb l’ús de les TIC.
– Sessió de plàstica. La sessió consisteix a fer rètols amb recomanacions al personal del centre (a l’alumnat, als pares i mares, entre altres) i dibuixos il·lustratius de la quantitat de residus que ens podem estalviar.
– Sessió de teatre. En aquesta sessió s’assaja la lectura del decàleg, ja que es presentarà públicament.
– Sessió educació física “El pesca-recicla”. Es formen quatre equips de joc. Un equip(1) s’encarrega d’amagar per la zona delimitada material de rebuig (25 objectes). Els altres tres equips seran: “L’equip del plàstic”, “L’equip del paper”, “L’equip del rebuig”. Entre els tres equips hauran de trobar els 25 objectes per tal de posar-los a la paperera corresponent; l’equip 1 controlarà que ho facin adequadament.
– Sessió final. Finalment a l’última sessió es realitza a l’àrea de medi i es pretén que, individualment, es facin propostes de millora i s’adoptin compromisos.

Descarrega l’activitat en PDF