El projecte d’estalvi i eficiència energètica al centre es treballa amb l’alumnat del cicle superior mitjançant: treball curricular, la implementació de mesures d’estalvi energètic al centre i també l’avaluació respecte a l’efecte global del consum energètic. Tot plega l’alumnat s’implica en la fase de seguiment i avaluació dels consums del centre. Gràcies a disposar d’una instal·lació solar fotovoltaica al centre es possibilita el treball d’altres fonts d’energia, els seus impactes i la coresponsabilitat individual i grupal (aula o llar) de cadascú. Per aquest motiu es treballa durant tot el curs i l’accent principal és l’acció per a la millora del centre. És per això que l’escola participa del projecte municipal 50/50.

Nivell Educatiu: cicle superior.
Àmbit temàtic de l’activitat: energia.
Context d’acció: Curricular i gestió de centre.
Tipus d’activitat: acció centre.
Durada: tot el curs.

Objectius de l’activitat

Els objectius que ens vam plantejar per aquesta activitat a continuació:

  • Portar un registre de dades amb relació a tot el consum elèctric de l’escola.
  • Prendre decisions de millora quan hi ha consums elevats.
  • Fer un estudi comparatiu del consum dels dos darrers anys.
  • Portar un registre de la producció de les plaques fotovoltaiques.
  • Comparar les dades de consum amb les de producció.
  • Conèixer les diferents fonts d’energia i la seva procedència.
  • Prendre consciència de com afecta el nostre consum en l’entorn.
  • Fer una auditoria energètica del centre.
  • Comunicar a la comunitat educativa els resultats i buscar, entre tots, actuacions de millora.

Seqüenciació de les activitats: descripció metodològica i programació cronològica

1. Iniciació-exploració
· Amb relació a l’Agenda 21 escolar, a inici de curs es fa un assessorament extern a l’alumnat de 5è sobre plaques fotovoltaiques i al de 6è sobre consum elèctric.
· També es fa un assessorament extern al claustre, sobre bones practiques en temes de consum energètic.
· Per últim l’alumnat fa tallers i visites relacionades amb el tema al Parc Central del Vallès (www.parcentraldelvalles.com)

2. Introducció de nous coneixements
· Dins l’àrea de coneixement del medi es treballen els diferents tipus d’energia, la seva procedència i també l’impacte ambiental.
· Setmanalment, dos alumnes de cada curs consulten els comptadors de l’electricitat i de les plaques fotovoltaiques i tot seguit anoten les dades de consum i de producció.
· Fan els càlculs i representen les dades en un gràfic.
· Quan el consum puja, els mateixos alumnes passen per les classes per informar i recordar les bones pràctiques.
· Per portar a terme les bones pràctiques, a primària, tots els cursos tenen el càrrec d’informador ambiental, que es responsabilitza d’obrir i tancar llums, ordinadors i canó, obrir cortines, etc.
· A mig curs es fa una auditoria energètica del centre. A partir dels resultats es prenen les decisions oportunes i es comparteixen amb la comunitat educativa.

3. Síntesi i avaluació
Per final de curs:
· Amb totes les dades es fa un estudi comparatiu dels gràfics de consum i producció.
· Càlcul de la mitjana de consum i de producció.
· A partir de les dades del consum i producció es fan els càlculs d’emissió de CO2
· Es fa l’estudi comparatiu del consum dels dos darrers cursos.
· Els resultats es comuniquen a la comunitat educativa, mitjançant una reunió o publicant un article a la revista de l’escola.
Realització de les actuacions de millora que s’hagin concretat.

Descarrega l’activitat en PDF