El procés de
compostatge

EN AQUEST APARTAT S'IDENTIFIQUEN TOTS AQUELLS PROCESSOS QUE INTERVENEN EN EL COMPOSTATGE.

En primer lloc, descobrirem que el compostador és un ecosistema format per un conjunt d'organismes vius que interactuen entre ells, estableixen relacions tròfiques i tenen funcions específiques en el procés de formació del compost.

Tot seguit, coneixerem quines són les diferents fases del procés de compostatge, les característiques i els paràmetres que les identifiquen i quina és la correcta seqüenciació per tal que el procés es desenvolupi correctament dins el compostador.

També aprendrem a efectuar un seguiment i un manteniment del compostador mitjançant un control periòdic dels paràmetres que intervenen en el procés de compostatge, essencialment el grau d’humitat i la temperatura, per tal d’obtenir finalment un compost de qualitat.

En darrer terme podrem entendre que, tot i que el compostatge és una pràctica senzilla d'aplicar i ens permet obtenir un compost de molta qualitat, es poden produir anomalies derivades de la manca d'oxigen o l’excés d'humitat. Identificarem quins són els principals problemes amb què sovint ens trobem durant el procés de compostatge, quines són les causes que els provoquen i quines solucions i accions correctores cal aplicar per tal que el procés es desenvolupi de forma correcta.